Geiss Haejm

Vozwickte Mundartliadl

Bestell-Nr: 2000-005


1. Schau, i steh da und sing/ 1980/ Opus 165/ 3:37

2. s beste "Muaß"/ 1972/ Opus 103/ 4:11

3. s Lem lem/ 1981/ Opus 179/ 3:43

4. Schau, dahint kimmt d Sunn!/ 1978/ Opus 114/ 3:12

5. Dialektische Gstanzln/ 1979/ Opus 134/ 2:58

6. Da Fuaßboi is rund/ 1978/ Opus 119/ 4:10

7. Abstauba- Blues/ 1979/ Opus 149/ 3:26

8. Da Haiptling/ 1979/ Opus 148/ 3:27

9. Mittndrinn packes/ 1980/ Opus 156/ 2:48

10. Jeda hat sei Stiang/ 1979/ Opus 147/ 4:02

11. Du kannst das a so oda a so mocha/ 1978/ Opus 115/ 4:48

12. Ohu/ 1978/ Opus 122/ 4:19

13. Spekulier ned z lang!/ 1979/ Opus 140/ 2:01

14. Schwammageha- Rock/ 1979/ Opus 132/ 3:21

15. Bring a Katz mit am Ratzn zamm!/ 1972/ Opus 150/ 5:24

16. s Glump/ 1978/ Opus 118/ 3:52

17. Spaej de mit de Kinda/ 1978/ Opus 117/ 3:17

18. Wosama oft wünsch/ 1978/ Opus 124/ 2:15

19. s oafache Lem/ 1978/ Opus 123/ 2:36

20. Da Baam-Vorein/ 1978/ Opus 120/ 3:44