Geiss Haejm

Seids ned destruktiv!

Bestell-Nr. 2000-007


1. Seids net destruktiv!/ 1981/ Opus 1983/ 4:27

2. Bi st du z´bled, daß da fiachst?/ 1979/ Opus 144/ 3:29

3. Loßts enk net ois gfoin!/ 1980/ Opus 159/ 6:51

4. Haejfts zamm!/ 1980/ Opus 169/ 1:26

5. Drobn am Paradeplatz/ 1978/ Opus 116/ 4:58

6. Die längste Nacht/ 1981/ Opus 184/ 3:54

7. Da Landgreez/ 1979/ Opus 142/ 4:06

8. Nach da Sitzung/ 1978/ Opus 121/ 3:03

9. Mia wohnma in am oitn Haus/ 1980/ Opus 160/ 2:49

10. Lied an die Gleichgültigen/ 1981/ Opus 174/ 5:32

11. Mecht enk a Schneid vokaffa/ 1980/ Opus 172/ 2:47

12. Friedlich zammlebn/ 1980/ Opus 163/ 2:57

13. Am End gibt se des no´ganz vo alloa/ 1980/ Opus 164/ 3:17

14. Deandla luusts aaf!/ 1979/ Opus 146/ 4:51

15. s Lem is hiat/ 1980/ Opus 152/ 2:33

16. Da Bürokratus/ 1980/ Opus 157/ 1:34

17. Mia sand an sich net feig/ 1980/ Opus 162/ 3:39

18. Heit fressnd uns d Computa/ 1981/ Opus 176/ 1:11

19. Wer heit sei Hoamat schützn waej/ 1981/ Opus 186/ 2:38

20. Da Untoleranzara/ 1978/ Opus 129/ 3:28

21. Mei, du bist a Bodschal/ 1981/ Opus 181/ 3:00